kiadványok

Kvintesszencia kiadó logó
Beavatás és spirituális megvalósítás René Guénon borító

A/5, 240 oldal, kartonált, két függelékkel, 4000 Ft
Fordította: Bencze Tamás

A fedélen Giotto di Bondone: A Kálvária Út.
(Krisztus története 18. freskó) 1304–06.

René Guénon: Beavatás és spirituális megvalósítás

René GUÉNON (1886–1951) az egyetemességében vett spirituális és metafizikai Tradíció helyrállításának, valamint a tradicionális létszemlélet megalapozásának legkiemelkedőbb és legmeghatározóbb jelentőségű alakja, életművével valódi és egyetemes távlatokat nyitott meg a modern világ egyre súlyosabb válságában még eszmélni képes jelenkori ember számára.

28 kötetes életműve szilárd alap a tradicionális világ alapelveinek újratalálásához, ami az talán utolsó esély a katasztrofális végkifejlettel fenyegető modernitás mint útvesztés felszámolására. Guénon a Őseredeti Hagyomány központi ezotériájától a különböző részeges – vallási és más – alkalmazásokig elmélyülten ismerve a tradicionális tanításokat, valódi útmutatóként tárja fel az ezekben rejlő örökérvényű bölcsességet, egyszersmind az írott tanítás lehetőségeihez mérten betekintést tesz lehetővé a szellemi és vallási gyakorlat legmélyebb szintjeibe.

A jelen mű a korábban megjelent Megjegyzések a beavatásról társkötete és szerves kiegészítője, a Szerző témában írt cikkeinek gyűjteménye. A Megjegyzések definiálta a beavatás és a beavatás átadására képes szervezetek mibenlétét. A Beavatás és spirituális megvalósítás számos további nélkülözhetetlen részlettel szolgál: többek között a beavatás elérésének lehetséges külső és benső akadályairól, a beavatás és a tradicionális exoterizmus kapcsolatáról, a valódi spirituális mester jelentőségéről és szerepéről, valamint a spirituális megvalósítás fokozatairól. A kötetet a beavatás nem konvencionális elérésének lehetőségét vizsgáló függelék egészíti ki. Mindezek révén az olvasó valódi pozitív és jól definiált fogalmat alkothat a beavatásról, ugyanakkor támpontokat kaphat a beavatás legkülönfélébb jelenkori hamisítványainak és paródiáinak a felismeréséhez és leleplezéséhez is.

KIADÓI ELŐSZÓ

A jelen mű – Initiation et Réalisation spirituelle (Beavatás és spirituális megvalósítás) – René Guénon életműve posztumusz részének első köteteként jelent meg a Szerző halálát követő évben, 1952-ben, Párizsban. Ezt számos kiadás követte franciául (1964, 1967, 1973, 1980, 1986, 1990) és több más nyelven. Magyarul most első ízben, több, mint fél évszázados késéssel jelenik meg. Az Initiation et Réalisation spirituelle az 1946-ban publikált Aperçus sur l’Initiation (Megjegyzések a beavatásról. Debrecen, 2002, Kvintesszencia) szerves folytatásának tekinthető. Alapját ez utóbbi mű kvázi visszhangjaként az olvasókban felmerült kérdésekre, többé-kevésbé lényeges pontokat nem értő vagy félreértő „kritikákra” adott válaszok, további tisztázások képezik. René Guénon nem sokkal halála előtt, e kötet lehetőségét is felvetve, a következőket írta addig meg nem jelent cikkei kapcsán Jean Reyornak, a jelen mű francia szerkesztőjének: „csupán azt lenne nehéz kitalálni, milyen módon kellene rendezni ezeket, hogy amennyire csak lehetséges, összefüggő kollekciókat képezzenek, amit jómagam jelenleg egyszerűen nem tudok megmondani. … Ha lehetőségem lenne foglalkozni a dologgal, ami sajnos egyre kevésbé valószínű, mindenekelőtt a szimbolizmussal kapcsolatos cikkekből egy vagy két gyűjtemény összeállítását részesíteném előnyben, és talán az Aperçus sur l’Initiation egy társkötetét, mivel úgy tűnik számomra, máris elegendő témába vágó cikk áll rendelkezésre egy második kötet összeállításához.”

Mivel a Szerző további utasításokat nem adott, a jelen kötet összeállításában a szerkesztő saját koncepciójára volt kénytelen hagyatkozni. A meglévő cikkeket négy fő csoportba gyűjtötte. Nagyon vázlatosan összefoglalva: az első főként a beavatási szemléletmód és a beavatásra való törekvés mentális és pszichológiai akadályait tárgyalja (1–4. fejezet). A második rész a beavatás természetével és bizonyos előfeltételei-vel kapcsolatos lényeges pontokat fejti ki és tisztázza (5–16. fej.). A harmadik a szerkesztő szerint „a Megjegyzések a beavatásról viszonylatában teljesen új, és főként a beavatási megvalósítás módszerével és különböző útjaival foglalkozik, valamint a »spirituális mester« témájával” (17–25. fej.). Végül a negyedik és „sok szempontból a legfontosabb” rész a spirituális megvalósítás fokozatait vizsgálja (26–32. fej.).

A kötet végén két függeléket közlünk. Az egyik a francia kiadásban is szereplő, Jean Reyor által betoldott idézeteket tartalmaz az 5. illetve 28. fejezethez: döntően a muszlim ezotéria nem konvencionális regu-laritást érintő tanításaiból.

A másik: két, esszenciálisan e témához kapcsolódó, általunk csatolt tanulmányból tevődik össze. Ezek e kötetben való megjelentetését elsősorban azért ítéltünk lényegesnek, sőt bizonyos szempontból elengedhetetlennek, mert a Szerző e helyütt – folytatva a Megjegyzések a beavatásról című művében lefektetett téziseket – a beavatás egy szigorúan konvencionális értelemben reguláris felfogását képviseli, ami több okból kifolyólag is kétségtelenül érthető és indokolt, ugyanakkor itt és most jóformán csak elvi és elméleti síkon hasznosítható. A függelék tanulmányai ugyanakkor döntően a reális – elsősorban a mai és európai elit számára birtokba vehető – gyakorlati lehetőségeket kívánják megvilágítani. Más szóval, a Guénon által ex cathedra képviselt konvencionális regularitás kapcsán már eddig is felmerült, és feltehetőleg ezután is felmerülő félreértéseket és illúziókat tisztázva, a beavatás és a szellemi megvalósítás nem konvencionális értelemben reguláris (tehát nem irreguláris!) – és kétségtelenül rendkívül kivételes – lehetőségére mutatnak rá némileg részletesebben. Szándékaink szerint ezzel megfelelő esetben egy még teljesebb kép tárul az olvasó elé, és ez mind a jelen témakör – a beavatás és a szellemi megvalósítás –, mind az egészében vett életmű vonatkozásában semmit nem csorbít a Szerző műveinek felbecsülhetetlen jelentőségén és elévülhetetlen érdemein.

TARTALOM

Kiadói előszó
1. A vulgarizáció ellen
2. Metafizika és dialektika
3. A szorongás mint betegség
4. Szokás kontra hagyomány
5. Beavatási csatlakozás
6. Spirituális befolyások és „egregórák”
7. A tradicionális exoterizmus szükségessége
8. Üdvözülés és Megszabadulás
9. Rituális és morális nézőpont
10. A „munka dicsőítése”
11. Szent és profán
12. Konverziók
13. Ceremonializmus és esztéticizmus
14. Legújabb összezavarások
15. „Intellektuális gőg”
16. Közvetlen kontempláció és tükrözött kontempláció
17. Doktrína és módszer
18. A három út és a beavatási formák
19. Aszkézis és aszketizmus
20. Guru és upaguru
21. Igaz és hamis spirituális tanítók
22. Veleszületett bölcsesség és szerzett bölcsesség
23. Kollektív beavatási munka és spirituális „jelenlét”
24. A guru szerepe
25. A beavatási fokozatokról
26. A kvietizmus ellen
27. Látszólagos őrültség, rejtett bölcsesség
28. a „népies” álarc
29. A végletek találkozása
30. A Szellem van a testben, vagy a test a Szellemben?
31. A két éjszaka
32. Felemelkedő és alászálló megvalósítás
Függelék
Függelék a magyar kiadáshoz
1. Julius Evola: A beavatási „regularitás” határairól
2. László András: A metafizikai megvalósítás regularitása és lényege

Kvintesszencia kiadó logó

Könyvrendelés

3 db vagy több kiadvány rendelése esetén a kiszállítás ingyenes.
A kiadó címe:
Debrecen, Kígyó u. 26.
 Hungaria, 4029