kiadványok

Kvintesszencia kiadó logó
LÁSZLÓ ANDRÁS - TRADÍCIÓ és METAFIZIKA könyvborító

A/5, 292 oldal, kartonált 3500 Ft

László András:
Tradíció és metafizika

Az ember őskori szellemi hagyománya Hamvas Béla nyomán már nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt.

László András a szellemi hagyományok legmélyebb rétegeinek feltárására vállalkozott életművében. A jelen kötet a szerző negyedik önálló műve. Kérdésekre adott válaszok formájában főként a filozófia, a teológia és a metafizika „végső kérdéseivel” foglalkozik, amelyeket ma többnyire „megválaszolhatatlanoknak” vélnek. Ezek mellett számtalan érdekes világ- nézeti, létszemléleti, vallási, tradicionális szellemi témára – és összefüggéseikre – is kitér. A hindu és a buddhista hagyományban megjelenő lényegi metafizikai kérdések közepette szó esik például: az „élő gondolkozás” elméletéről, a rítusok szerepéről, az ima ezoterikus jelentéséről, a vallások és a metafizika viszonyáról, a tantrizmusról vagy az emberi személyiség tudatos megalkotásáról.

Teoretikus nyelvezete ellenére a mű alapvetően gyakorlati jelentőségű.

Szómagyarázat és bevezető tanulmány teszi teljessé.

TARTALOM

Bevezetés (Horváth Róbert) / 5
A metafizika jelenkori helyzetéről • A metafizika történeti hányattatásai Nyugaton • A jelen kötet szerzőjéről • A kötetről

I. rész
A METAFIZIKAI ABSZOLÚTUM A MEGVALÓSÍTÁS FÉNYÉBEN
1. A téves abszolútum-felfogások, és a nem-objektív, metafizikai abszolútum / 39
2. Az abszolútumra irányulás fokozatai és kezdetei / 41
3. A metafizikai abszolúció mint suprarealificatio / 42
4. A szolipszizmus kapcsán / 42
5. A metafizikai megvalósítás és a szolipszizmus / 44
6. A kozmológia és a metafizika / 46
7. Az egzisztenciális filozófia és a metafizika / 48
8. Az „egzisztencializmus” és a metafizika / 49
9. A misztika és a metafizika / 50
10. A mágia és a metafizika / 52
11. Az ezoterizmus, az ezotéria és a metafizika / 52
12–14. A legmagasabb állapotok tételezésének elégtelensége a metafizikai abszolúció vonatkozásában. A végtelenbe-nyitottság elvének elégtelensége. A kimondhatóságról és a kimondhatatlanságról. A mysteriumokról / 33
15. A metafizikai abszolúció terminali-gradualis felfogása / 56
16. Az infinali-apertualis felfogás / 57
17. A quasi-transvectorialis felfogás / 57
18. A metafizikai abszolútum megvalósíthatóságáról / 58

II. rész
A SEMMI ÉS A METAFIZIKAI ABSZOLÚTUM
19. A létező, a nem-létező, a lét, a nem-lét és a metafizikai abszolútum / 61
20. Az abhava és az asat / 63
21. A nirguna-mula-prakrti és a nirguna-mula-prakrti-laya / 64
22. A két ősfélelem / 65
23. A nirguna-mula-prakrti-laya hangsúlyozásának közvetett metafizikai értelme / 66
24. A megsemmisülés és az elrontott metafizikai megvalósítás / 67
25. Egység és egységfelettiség. Androgynos, ativarna, sadasat / 67
26. A saguna-brahma és nirguna-brahma kettőse mögötti négyesség: a brahmatma-padák / 68
27. Sadasat és sadasat-pati. A saját hatványok jelentősége / 69
28. Konklúziók / 70

III. rész
AZ ÖNMAGA(M)SÁG FOKOZATAI ÉS A METAFIZIKAI ABSZOLÚTUM. A BEAVATÁS ÉS A METAFIZIKAI MEGVALÓSÍTÁS DOKTRINÁLIS ELŐKÉSZÍTÉSE
29. Az atma mint metafizikai alapfogalom / 73
30. Az énség és az önmaga(m)ság fokozatai és néhány összefüggése / 74
31. Az objektum és a szubjektum / 77
32. A más: heteron / 78
33. A lemuriai szubsztrátum / 79
34. Mudevi / 80
35. A heteron széleskörű tételezésének adekvát elve / 81
36. A heteron és a tudatfunkciók / 81
37. Emocionalitás, érzés, hangulat / 83
38. Az élő gondolkozás teóriája / 84
39. Az élő gondolkozásról / 85
40. A cintamani / 86
41. Az akaratról / 86
42. Az akaratról II. / 87
43. A spirituális előkészületekhez és az előbeavatásokhoz tartozó kvalitások / 88
44. Az „életbeavatásról” / 89
45. Az előkészületek, az előbeavatás, a beavatás és a metafizikai megvalósítás regularitása / 90
46. A beavatottsághoz tartozó kvalitások / 93
47. Az emberi, az univerzális és a transzcendentális primordialitás / 94
48. A metafizikai megvalósítás mint az én-önmagamság megvalósítása / 95
49. Az énség problematikája / 97
50. Az atma különböző megnyilvánulásai és az azokhoz való adekvát viszony / 98
51. Én (aham), én-önmagam (aham-atma) és önmaga-önmaga(m) (atma-atma) / 99
52. Az atma-atma megvalósítása és az aham-atma visszatérése / 100
53. Az aham-ahamaka, az aham-atmaka és az atma-atmaka mint a szellemi-metafizikai megvalósítás fő fokozatai / 101
54. A személyes én és az önmaga(m) közé szorult világ. Önmaga(m) mint az én-önmagamság beteljesedése / 102
55. A négy fő tudatállapot és önmaga(m). Az atma-padák / 103
56. Az ébrenléti állapot és a turiya / 107
57. Az önmaga(m)ság négyessége. Az atma-padák mint brahmatma-padák / 108

IV. rész
VALLÁS ÉS METAFIZIKA. A HETERONOTEIZMUS ÉS AZ AUTONOTEIZMUS
58. Mitológia, teológia, szimbolizmus, metafizika / 109
59. A Teremtő fokozatai / 110
60. A heteronoteizmus és az autonoteizmus / 111
61. Az autonoteizmusról / 112
62. A heteronoteizmus és az autonoteizmus II. / 113
63. Az ima és az autonoteizmus / 115
64. A kegyelem és az autonoteizmus / 116
65. A gondviselés, a kegyelem és az autonoteizmus / 117
66. A sírásról és a könnyről / 119
67. Az emocionalitás és a vallás / 120
68. Emocionalitás, szentimentalizmus, ressentiment, contre-ressentiment / 121
69. Teológiai irányultság és bázis-teizmus. Heteronoteizmus és vallásosság contra autonoteizmus és metafizikai megvalósítás / 123
70. Az ateizmus, a heteronoteizmus, a konfesszionalizmus, a religionalitás, a rituális kvázi-heteronoteizmus, a teológiai religionalitás és az autonoteizmus / 125
71. A heteronoteizmus és az exoterizmus / 128
72. Az autonoteizmus megerősítésének lehetőségei / 129
73. Autonoteizmus és autonometateizmus / 130
74. A heteron, a tanítások és a guru / 131
75. Tekintély, tekintélytisztelet, autonómia / 132
76. A tradíciók abszolutizálásának és relativizálásának érvénye és érvénytelensége / 134
77. Az általános vallás- és tradíciókritikáról / 135
78. A tradicionális vallás- és tradíciókritikáról / 136

V. rész
A SZELLEMI-METAFIZIKAI MEGVALÓSÍTÁS DOKTRINÁLIS RÉSZLETEI
79. Az „útonjárás” kezdetei / 139
80. Gyakorlati kérdés a szolipszizmussal kapcsolatban / 141
81. Az önmegtisztítási műveletekről / 143
82. Liturgia, ceremónia, rítus, etika, morál / 144
83. A nem-vallási rítusok kapcsán / 147
84. A politicitas mint rítus / 147
85. Inspiráció és intuíció / 148
86. Az intuíciók újramegvalósítása / 150
87. Az intuíció jelentőségéről / 151
88. Konszideráció–koncentráció–meditáció–kontempláció. A konszideráció és a pratyahara / 152
89. A koncentráció és a dharana / 153
90. A meditáció és a dhyana. A kontempláció és a samadhi / 153
91. A keresztény kontemplációról / 153
92. A konszideráció, a koncentráció és a dharana / 153
93. A koncentráció és a meditáció. A meditáció és a kontempláció. A kontempláció és a samadhi / 154
94. A beavatás és a metafizikai megvalósítás / 155
95. A yogáról / 156
96. A yoga-típusokról / 157
97. Asana, mudra és mantra / 158
98. Ráció, mantra és intellektus / 159
99. A pranayama / 160
100. A hatha-yogáról / 161
101. A hosszú életű yogi és a jivan-mukta / 162
102. Az „ülőmeditációról” / 163
103. A lehunyt szemmel és a nyitott szemmel végzett meditációról / 164
104. A karma-yogáról: karmakarma-yoga / 165
105. A turiya mint komatikus, eszméletlenségi tudat, szemben a jagrat-turiyával / 166
106. A négy fő tudatállapot közötti átmeneti állapotok kapcsán / 167
107. Susupti versus jagrat-susupti, turiya versus jagrat-turiya. A négy tudatállapot és a brahmatma-padák / 168
108. A samadhi kritériumai / 170
109. A sakyama jelentősége és a samadhi fokozatai / 171
110. A dharana, a dhyana és a samadhi közbeni szín- és formatapasztalásról, valamint az általános szín- és formatapasztalásról, továbbá a víziók hiányáról / 174
111. A jada-samadhiról / 176
112. Sakyama, nirvikalpa-dharma-megha-samadhi, maha-sakyama / 177
113. A sahaja-samadhiról / 177
114. A vajra-samadhiról / 178
115. A samadhi és a bodhi különbözősége / 179
116. Bodhi és moksa (nirvana, mukti, kaivalya) / 180

VI. rész
A TANTRIKUS TRADÍCIÓK LÉNYEGE ÉS NÉHÁNY RÉSZLETE
117. A soha-vissza-nem-térés valamint az én-önmagamság és az énség visszatérése / 181
118. Alászálló megvalósítás és felemelkedő megvalósítás / 182
119. Reinkarnácionizmus, visszatérés, soha-vissza-nem-térés / 184
120. Az „őstantrizmus” / 185
121. A kali-yuga végének astro-chrono-symbologiai meghatározásáról / 186
122. A kali-yugával való szembenállás hiánya és a tantrizmus / 188
123. A kali-yugával való túlzott szembenállás és a tantrizmus / 189
124. A halálról / 190
125. A (padma-)cakrákról / 191
126. A nadikról / 192
127. A (padma-)cakrák különböző aktivációi / 193
128. A mindentudásról / 194
129. A részletekre kiterjedő mindentudásról / 195
130. A szexuális aktus szellemi-metafizikai úttá válásának előfeltételeiről / 196
131. A szexualitás, a szeszes italok és a dohány használatáról. A moralitásról / 196
132. Az orgazmus és az eiaculatio kapcsán / 198
133. A szerelemről / 200
134. Az autodeterminatio és az önkorlátozás / 202
135. Az ál-„tantrikus” jelenségek kapcsán / 203
136. Jobbkéz útja és balkéz útja / 204
137. Az egyes tantrikus tradíciók. Az esszenciális tantrizmus és követelményei / 205
138. A tantrizmus körülményekkel kapcsolatos és azoktól független érvényéről / 206
139. Az atidvaitadvaita-vada / 206
140. A dvaitadvaita kozmogonikus elsőbbségéről / 209

VII. rész
A SZEMÉLYES TEMPERAMENTUMMAL ÉS KARAKTERREL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
141. A characterhez és a temperamentumhoz való adekvát viszonyulásról / 211
142. A saját (sva) ideája / 212
143. A temperamentum, a character, a typologia és a szellemi út / 213
144. A temperamentum- valamint characterbeli jellemzők és a szellemi kvalitások / 216
145. Sakskarák és vasanak / 217
146. A sakskarákhoz való adekvát viszonyulásról / 219
147. Szellemi vonatkozású életrajzi adatok / 219
148. A pre-egzisztenciába nyúló kvalitások és a törekvés révén megszerzett kvalitások / 221
149. A tanítás kereteinek lezárásáról / 222
150. A tanítás kereteinek lezárásáról II. / 223
151. A beszélgetés szintjeiről / 224
152. A beszélgetés szintjeiről II. / 225
153. A személyes és doktrinális sajátosságok követése kapcsán / 226
154. Az acarya és a guru / 230
155. A guru beavatkozása és a szolipszizmus / 231
156. A Mester hibátlanságáról és tévedhetetlenségéről / 232
157. A tanítványok és a guru hiánya. A szellemi centrumok sorsai / 233
158. A tanítványok hiányáról / 234
159. A transzcendentális boldogság és annak megízlelése / 236
160. A metafizikai abszolútum megvalósíthatóságáról és megvalósíthatatlanságáról / 236

UTÓSZÓ (László András) / 239

FÜGGELÉK
A samadhik kapcsán / 243

A kötetben előforduló nem-magyar szavak és kifejezések / 251

Kvintesszencia kiadó logó

Könyvrendelés

3 db vagy több kiadvány rendelése esetén a kiszállítás ingyenes.
A kiadó címe:
Debrecen, Kígyó u. 26.
 Hungaria, 4029